Ministère de la culture Inrap

Úvod

Upútavka Európskych dní archeológie 2024

Európske dni archeológie v Európe:

© Ministerstvo kultúry a športu, Vláda Španielskeho kráľovstva

Od roku 2010 Ministerstvo kultúry poveruje Inrap (Národný inštitút pre preventívny archeologický výskum) koordináciou a propagáciou podujatia Národné dni archeológie (JNA – Journées nationales de l’archéologie).


Počas podujatia Národné dni archeológie sa zmobilizujú všetci, ktorí sa zaoberajú archeológiou, aby pomohli verejnosti objaviť poklady nášho dedičstva a tajomstvá tohto odboru. Vyzývame pracovníkov archeologických výkopových prác, výskumné organizácie, univerzity, múzeá a archeologické lokality, laboratóriá, združenia, archívne strediská a územné orgány, aby zorganizovali inovatívne, originálne a interaktívne aktivity pre širokú verejnosť.


V roku 2019 sa podujatie Národné dni archeológie rozšírilo do Európy. Prvýkrát sa ho zúčastnilo osemnásť krajín.


V roku 2020 sa podujatie Národné dni archeológie stalo Európskymi dňami archeológie.


Vďaka viac ako 1 400 iniciatívam v Európe a účasti 26 európskych krajín sa podujatie Európske dni archeológie 2021 stretlo s veľkým úspechom! Európske krajiny sa tento rok opäť zmobilizovali a navrhli viac ako 830 iniciatív, ktoré priniesli tomuto podujatiu úspech. Vo Francúzsku sa konalo viac ako 570 udalostí. Počas týchto troch dní si verejnosť mohla vychutnať bohatý program, ktorí ponúkli všetci aktéri archeológie.


Vďaka viac ako 1 500 iniciatívam v Európe a účasti 30 európskych krajín sa podujatie Európske dni archeológie 2022 aj naďalej rozvíjalo. Vo Francúzsku sa konalo viac ako 630 udalostí: výnimočné otvorenie archeologických lokalít, pedagogické a zábavné aktivity, archeologické dediny, stretnutia s výskumníkmi, návštevy laboratórií, výstavy, premietania... 13 archeologických dedín vo veľkých mestách ponúklo zábavné a slávnostné aktivity pre celú verejnosť.

Video: úvod do keramickej tvorivej dielne pre školské deti; deti vyberajú keramické črepy tak, aby ich poskladaním objavili pôvodný predmet.

Francúzsky Národný inštitút preventívnych archeologických výskumov (INRAP):

Národný inštitút preventívnych archeologických výskumov (INRAP) je francúzskou verejnoprávnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti francúzskeho Ministerstva kultúry a výskumu. Vytvorený bol v roku 2001 na základe Zákona o preventívnej archeológii.

Jeho 2 200 zamestnancov, pracujúcich v ôsmich regionálnych a medzinárodných oddeleniach, 42 výskumných centrách a v centrále v Paríži z neho robia najväčšiu európsku archeologickú výskumnú inštitúciu.

Inštitút rozpozná a skúma archeologické dedičstvo ešte pred investičnou činnosťou.

Jeho pôsobnosť sa vzťahuje na celú krajinu, na všetky obdobia od najstaršieho praveku po súčasnosť. Archeologické výskumy vykonáva vo všetkých typoch prostredí: v mestskom, vidieckom, podvodnom aj podmorskom, na trasách diaľnic a železníc, na trasách elektrických vedení či plynovodov. Ako národná výskumná inštitúcia vykonáva okolo 1 800 archeologických prieskumov a 200 výskumov ročne, pre súkromných aj verejných developerov v pevninskom Francúzsku aj v jeho zámorských teritóriách.

INRAP informácie z týchto prieskumov a výskumov analyzuje, interpretuje a sprístupňuje vedeckej komunite.

Inštitút ako vedúci poskytovateľ archeologických informácií a publikácií vo Francúzsku a v Európe podstatnou mierou prispieva k rozvoju archeologických a historických znalostí, ako aj k dôležitým témam našej súčasnosti, ako sú: migrácia, klíma, životné prostredie, zdravie, poznatky o územiach, o ekonómii atď.

Jeho poslanie zahŕňa aj šírenie archeologických poznatkov medzi čo najširšie publikum.

V zmysle toho inštitút najčastejšie v spolupráci s developermi organizuje početné akcie pre verejnosť, ako sú prehliadky lokalít, výstavy, publikácie, audio-vizuálne diela a konferencie. Každoročne tretí júnový víkend naprieč Francúzskom aj členskými krajinami Rady Európy INRAP organizuje Európske dni archeológie pod záštitou Ministerstva kultúry Francúzskej republiky v spolupráci s verejnoprávnymi kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a miestnymi úradmi.

Ciele podujatia

Prehľad ich programu je zhromaždený na jednom mieste - na digitálnej platforme journees-archeologie.fr, kde je verejnosti prezentované množstvo a rôznorodosť archeologického dedičstva, ako aj iniciatív súvisiacich s archeológiou v Európe. EDA umožňujú vytvorenie siete ľudí akýmkoľvek spôsobom zainteresovaných do archeológie vo všetkých krajinách Rady Európy.

Hlavné ciele Európskych dní archeológie sú:

  • zvýšiť povedomie obyvateľov Európy o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy;
  • zviditeľniť archeológiu rôznym typom publika a médií;
  • podnietiť uvedomenie si potreby ochrany archeologického dedičstva u širokej verejnosti aj u politických predstaviteľov;
  • umožniť verejnosti spoznať celú mozaiku kultúr Európy;
  • pritiahnuť nové publikum, ktoré zvyčajne nenavštevuje miesta, kde sa vykonáva archeológia; predstaviť verejnosti celú postupnosť archeologickej práce: "od vykopávok do múzea”;
  • propagovať šírenie poznatkov medzi profesionálmi v archeológii a obyvateľmi Európy

Európske dni archeológie sa konajú každoročne tretí júnový víkend vo všetkých členských krajinách Rady Európy.

-->