Ministère de la culture Inrap

Program môjho regiónu

Vyberte svoj región alebo vytlačte program.

17 výsledky
Banskobystrický, Banská Bystrica, Banská Bystrica

Archeologický výskum Kremnička-pamätník

Pamätník Kremnička, Banská Bystrica

Archeologický výskum v Kremničke inicioval banskobystrický magistrát v snahe chrániť pamätné miesta spojené s bojmi počas SNP a najmä s brutálnymi nacistickými represáliami po jeho potlačení. V blízkosti pamätníka a masových hrobov bola povolená výstavba rodinných domov, ktorá narušila pietny charakter lokality. V spolupráci s KPÚ Banská Bystrica a Katedrou archeológie FF UKF v Nitre boli podniknuté kroky na zastavenie možnej ďalšej výstavby a rozšírenia pamiatkovej ochrany týchto miest.
Zásadným počinom v tejto súvislosti je archeologický výskum, aký sa doposiaľ na Slovensku neuskutočnil. Ide o skúmanie viacerých polôh južne aj severne od Kremničky: povstaleckej protitankovej priekopy a blízkych palebných postavení, ktoré boli neskôr využité ako masové hroby. Výskum prebieha 17.-21. 6.

Prehliadka

Archeologický výskum v Kremničke - prehliadka s komentárom
Archeologický výskum v Kremničke inicioval banskobystrický magistrát v snahe chrániť pamätné miesta spojené s bojmi počas SNP a najmä s brutálnymi nacistickými represáliami po jeho potlačení. Výskum prebieha 17.-21. 6.

Vstup voľný

Nedeľa 16. júna de 10:00 à 16:00

Verejnosť

Banskobystrický, Banská Bystrica, Špania Dolina

Špania Dolina - Piesky

Obecný úrad, Špania Dolina 132,
974 01 Špania Dolina

Oblasť Španej Doliny bola známa od praveku. Už v období eneolitickej ludanickej skupiny sa vyťažená meď z tejto lokality exportovala do širokého európskeho priestoru. Kontinuita ťažby je doložená aj v staršej dobe bronzovej, sporadické nálezy pochádzajú z jej mladších úsekov. V dôsledku mladšej intenzívnej hlbinnej banskej činnosti a hrubého navrstvenia hlušiny na haldách je v teréne náročné lokalizovať doklady prehistorickej ťažby. Na základe súčasnej úrovne poznania nie sú objasnené ani počiatky stredovekého osídlenia Španej Doliny. Z tohto obdobia sú známe len ojedinelé nálezy. Najpočetnejšie zastúpenie predstavujú novoveké nálezy dokladajúce nielen banskú činnosť, ale aj každodenný život.

Prednáška

Archeologické doklady pravekej ťažby medi na Pieskoch
V priestoroch Obecného úradu v Španej Doline sa verejnosť dozvie o výsledkoch archeologických výskumov realizovaných v katastri obce. Prvá polovica prednášky bude venovaná možnostiam identifikácie dokladov pravekej ťažby v lokalite Piesky s dôrazom na výsledky archeologického prieskumu realizovaného Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica. Druhá polovica prednášky sa zameria na samotné sídlo, kde je systematické vykonávanie archeologických výskumov jedinečnou možnosťou získania dokladov o jeho osídľovaní a vývoji.

O výsledkoch najnovších archeologických výskumov bude informovať zástupca spoločnosti Midland Adventure.

Prednášku organizuje Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (archeologička Monika Fratričová) v spolupráci so spoločnosťou Midland Adventure.

Vstup voľný

piatok 14. júna de 18:00 à 19:30

Verejnosť

Banskobystrický, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

S archeológom v Starom zámku

Starozámocká 11,
969 01 Banská Štiavnica, Slovakia

www.muzeumbs.sk

Plánovaný program:
Stretnutie s archeológom začne ploche pred budovou Starého zámku, ktorá slúži aj ako obľúbená vyhliadka. Výhľad z tohto miesta využijeme a vysvetlíme si najstaršiu históriu mesta a regiónu z pohľadu archeológie. Následne sa skupinka presunie do areálu, kde „preskúma“ objekt. Táto etapa bude zavŕšená na nádvorí citadely kde je dobre viditeľný architektonický vývoj komplexu. Jedným zo zastavení bude miestnosť s plastikami z Nám. Svätej Trojice, kde budú návštevníkom podané ďalšie informácie jednak ku námestiu ale aj aktuálne skúmanej budove Berggerichtu. Program zakončíme na poschodí starozámockej citadely, kde sa budeme venovať exponátom v archeologickej expozícii.
Program začína o 14:00 hod.

Prednáška

Banskobystrický, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

Hrad Glanzenberg a banské dobývky pod ním

Banská Štiavnica - Hrad Glanzenberg (Staré mesto)

Archeologická lokalita Glanzenberg (Staré mesto) je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v území lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“. Lokalita osídlená v priebehu 12. – 17. stor. úzko súvisela s banskou činnosťou. Na prelome 12. a 13. stor. vznikol hrad na ochranu kráľovských majetkov, mesta a okolitých baní. Po jeho zničení v pol. 15. stor. bol areál využívaný aj na spracovanie rúd. V 16. stor. bolo v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom vybudované opevnenie v podobe zemného valu a priekopy. Celý areál definitívne spustol v 17. stor. V súčasnosti sa na lokalite nachádzajú pozostatky množstva sídliskových, fortifikačných a technických stavieb vrátane sakrálnej stavby (hradnej kaplnky) objavenej v r. 2009.

Prehliadka

Hrad Glanzenberg (Staré mesto) a banské dobývky pod ním
Komentovaná prehliadka hradného areálu a banských dobývok s odborným výkladom o histórii, vývoji a archeologickom výskume lokality, ktorý od roku 1981 začalo systematicky realizovať Slovenské banské múzeum.

Stretnutie bude priamo na lokalite.

Prehliadku organizuje Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (archeológ Zdenko Rusko) v spolupráci s dr. Jozefom Labudom, dlhoročným vedúcim spomínaného archeologického výskumu, a so Slovenským banským múzeom.

Vstup voľný

piatok 14. júna de 14:00 à 16:00

Verejnosť

Banskobystrický, Lučenec, Fiľakovo

Deň archeológie na Fiľakovskom hrade

Fiľakovský hrad, Baštová 18, Fiľakovo

https://www.hradfilakovo.sk

Prednáška s názvom Holišský poklad o depote mincí objavenom v roku 2023 v interiéri kostola v Holiši. Keramický workshop na nádvorí - modelovanie, resp. výroba hlinených nádob a plastík, mletie obilia pomocou žarnova. Sprevádzanie návštevníkov na hrade vo Fiľakove po miestach realizácie doteraz vykonaných archeologických výskumov a oboznámenie s ich výsledkami v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.

Workshop

Keramický worskhop
Keramický workshop na nádvorí - modelovanie, resp. výroba hlinených nádob a plastík, mletie obilia pomocou žarnova.

Vstup voľný

Sobota 15. júna de 10:30 à 14:00

Verejnosť, školy

Prednáška

Holišský poklad
Prednáška o poklade 139 ks mincí objavenom v roku 2023 v interiéri kostola v Holiši.

Vstup voľný

Sobota 15. júna de 10:30 à 14:00 00:00

Verejnosť

Banskobystrický, Zvolen, Kováčová

Kováčová - sídlisko z mladšej a neskorej doby bronzovej

Spoločenská sála na prízemí Obecného úradu, Kúpeľná 12, Kováčová

Archeologickými výskumami Stredoslovenského múzea a spoločnosti Midland Adventure počas výstavby štvrte v obci Kováčová bolo postupne odkryté sídlisko z mladšej a neskorej doby bronzovej. Ide o najpreskúmanejšie sídlisko z tohto obdobia v regióne.
Výsledky tohto archeologického výskumu budú prezentované archeológom Martinom Miňom z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica dňa 14. 6. 2024 o 18:00 hod. v spoločenskej sále na prízemí Obecného úradu v obci Kováčová, kde bude zároveň aj menšia výstava archeologických nálezov získaných počas výskumu, ako aj ďalšie nálezy z doby bronzovej z iných lokalít regiónu.

Prezentácia

Naši prví susedia
Prezentácia výsledkov archeologického výskumu spojená s menšou výstavou na území novej štvrte v obci Kováčová, ktorá vznikla v kúpeľnom parku. Archeologickými výskumami Stredoslovenského múzea a spoločnosti Midland Adventure počas výstavby bolo postupne odkryté sídlisko z mladšej a neskorej doby bronzovej. Ide o najpreskúmanejšie sídlisko z tohto obdobia v regióne. Počas prezentácie budú prvýkrát verejnosti naživo predstavené aj prvé rekonštruované nálezy priamo z tohto sídliska zo zbierok Stredoslovenského múzea. Zároveň na ilustráciu doby budú vystavené aj niektoré z najnovších nálezov zo širšieho regiónu z depozitu Pamiatkového úradu, ktoré pochádzajú z rovnakého obdobia ako sídlisko a dotvoria obraz o vtedajšej každodennosti.

Prezentáciu organizuje Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (archeológ Martin Miňo).

Vstup voľný

piatok 14. júna de 18:00 à 19:30

Verejnosť

Bratislavský, Bratislava I, Bratislava

NAJSTARŠIE OKNÁ NA SLOVENSKU prednášky v SNM - Archeologické múzeum - 14. jún 2024

Žižkova ul. 12, Bratislava

www.snm.sk/am

SNM - Archeologické múzeum

sídli na Žižkovej ul. 12 (vstup na č. 16) v Bratislave.

Prednášky sa konajú v pivnici múzea.

Začiatok podujatia 16:00

Prednáška

NAJSTARŠIE OKNÁ NA SLOVENSKU, Uvedenie novej publikácie.
Malý prednáškový cyklus NAJSTARŠIE OKNÁ NA SLOVENSKU. Jedná sa zároveň o uvedenie novej publikácie „ANTICKÉ OKNÁ ZO STUPAVY. Najstaršie svedectvo zemetrasenia na Slovensku“.

V rámci prednáškového cyklu vystúpia:
archeológ Vladimír Turčan – o priebehu výskumu, objave okien a novej publikácii
historik Milan Greguš – o starších výskumoch a bádateľoch v Stupave
architektka Jana Minaroviech – o zachovaných rímskych architektúrach
seizmológ Róbert Kyseľ – o zemetraseniach v stupavskom regióne

Na pripravovanom podujatí bude možné si publikáciu zakúpiť, za sumu 6,-€ a získať aj venovanie od autora.

Termín podujatia: 14.6.2024
Začiatok akcie: 16:00
Predpokladaný koniec: 18:00

Vstupné pre verejnosť: 5,-€

5.00 €

piatok 14. júna de 16:00 à 18:00

Verejnosť

Bratislavský, Bratislava I, Bratislava

HRADNÉ PUTOVANIE v SNM - Archeologické múzeum - 15. júna 2024

Žižkova ul. 12, Bratislava (vstup na č. 16)

www.snm.sk/am

SNM - Archeologické múzeum
sídli na Žižkovej ul. 12 (vstup na č. 16) v Bratislave

Podujatie sa začína prehliadkou v múzeu a následne sa presunieme po nábreží Dunaja cez Žigmundovu bránu k Bratislavskému hradu. Tu prehliadka končí.

Termín podujatia: 15. júna 2024
Začiatok podujatia: 16:00
Predpokladaný koniec podujatia: 18:30
Vstupné: jednotné vstupné 5,-€

Prehliadka

HRADNÉ PUTOVANIE
HRADNÉ PUTOVANIE
Autorská prehliadka výstavy “Život na hradoch a hrádkoch“ v SNM - Archeologickom múzeu, následne presun po nábreží cez niekdajší Zuckermandel a Vydricu až na Bratislavský hrad - počas prechádzky si predstavíme históriu a archeológiu podhradia a hradu - jednotlivé stavebné fázy, čo možno vidieť v teréne a čo na samotnom hrade.

Termín podujatia: 15.6.2024
Začiatok podujatia: 16:00
Predpokladaný koniec podujatia: 18:30
Vstupné: jednotné vstupné 5,-€

Okrem toho sa celý deň deti na nádvorí v prípade priaznivého počasia, počas otváracích hodín múzea (10:00 - 17:00), môžu hrať na archeológov v pripravenom archeologickom pieskovisku, ako aj na rímskych legionárov a stredovekých rytierov.

5.00 €

Sobota 15. júna de 16:00 à 18:30

Verejnosť

Bratislavský, Bratislava I, Bratislava

HRAVO O HRADOCH v SNM - Archeologické múzeum - 16. júna 2024

Žižkova ul. 12, Bratislava (vstup na č. 16)

www.snm.sk/am

SNM - Archeologické múzeum
sídli na Žižkovej ul. 12 (vstup na č. 16) v Bratislave

Podujatie pre rodiny s deťmi sa uskutoční vo výstavných priestoroch na prízemí múzea a v pivničných priestoroch, kde sa nachádza interaktívna výstava a priestor pre tvorivé dielne.

Termín podujatia: 16. júna 2024
Začiatok podujatia: 10:30
Predpokladaný koniec podujatia: 12:30
Vstupné: jednotné vstupné 5,-€

Workshop

HRAVO O HRADOCH
HRAVO O HRADOCH
Interaktívno-tvorivé podujatie pre rodiny s deťmi v SNM - Archeologickom múzeu. Detská prehliadka výstavy “Život na hradoch a hrádkoch“, aktivity a hry v interaktívnej výstave “Hravo o hradoch“, tvorivé dielne v pivnici (dotváranie malých modelov hradov + výroba listiny a jej pečatenie).


Termín podujatia: nedeľa 16.6.2024
Začiatok podujatia: 10:30
Predpokladaný koniec podujatia: 12:30
Vstupné na podujatie: jednotné vstupné 5,-€

Okrem toho sa celý deň deti na nádvorí v prípade priaznivého počasia, počas otváracích hodín múzea (10:00 - 17:00), môžu hrať na archeológov v pripravenom archeologickom pieskovisku, ako aj na rímskych legionárov a stredovekých rytierov.

5.00 €

Nedeľa 16. júna de 10:30 à 12:30

Rodina

Bratislavský, Bratislava V, Bratislava Rusovce

LIMES DAY 2024 : Z Gerulaty do Carnunta

Gerulatská 67, 851 10 Rusovce
Hauptstraße 1A, 2404 Petronell-Carnuntum, Rakúsko

muop.bratislava.sk

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave s radosťou pozýva na X. ročník LIMES DAY, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.6.2024. Deň dunajského limesu Bratislavčanom každoročne pripomína význam rímskeho kultúrneho dedičstva. Upozorňuje na skutočnosť, že aj Bratislava sa kedysi nachádzala na hraniciach Ríma.
LIMES DAY je celodenné podujatie v sprievode archeológov, ktoré spája lokality rímskeho kultúrneho dedičstva zapísané v zozname UNESCO - slovenskú Gerulatu a rakúske Carnuntum. Medzi oboma miestami, hoci ležia len pár kilometrov od seba a spája ich bohatá história, neexistuje žiadna pravidelná verejná doprava.
A preto počas LIMES DAY prichádza autobus Archeobus, cyklistická skupina Cyklolimes, ktoré prepoja obe náleziská a najnovšie aj dobrodružný splav po hraniciach ríše - Dunaji.

Výlet so sprievodcom

LIMES DAY / Archeobus
“Archeobus”účastníkov najskôr odvezie z Bratislavy do vojenského tábora v rusoveckej Gerulate a odtiaľ do rímskeho mesta Petronell - Carnuntum. Zastaví aj v Múzeu Carnuntinum, v rímskom vojenskom a civilnom amfiteátri a pri Pohanskej bráne.
V Múzeu Antická Gerulata bude počas X. ročníka LIMES DAY pripravená komentovaná prehliadka a program pre deti od 6 do 10 rokov, “Kto je to archeológ?”.
Špeciálne počas LIMES DAY môžu návštevníci získať v Múzeu Antická Gerulata originálny korešpondenčný lístok s motívom Limes Romanus, Hranice Rímskej ríše UNESCO a s príležitostnou pečiatkou Slovenskej pošty so stopou rímskeho legionára z Rusoviec.
Rímskym mestom Carnuntum účastníkov prevedie nielen sprevádzajúci archeológ aj domáci sprievodca. Malých cestovateľov môže potešiť aj správa, že Carnuntum usporiada 15. júna detský festival.
Cena 2,50 + vstupné do múzeí.

2.50 €, Il existe des tarifs réduits

Sobota 15. júna de 09:30 à 16:30

Verejnosť

Výlet so sprievodcom

LIMES DAY / CYKLOLIMES
K LIMES DAY neodmysliteľne patrí aj cyklistika. Každý, kto má bicykel, športového ducha a odhodlanie, môže si výlet po rímskych pamiatkach užiť v cyklistickej skupine CYKLOLIMES. Ani medzi cyklistami nebude chýbať sprevádzajúci archeológ. Oproti účastníkom z Archeobusu, cyklisti - za námahu vynaloženú pri športovom výkone - získajú vstup do Carnunta a Antickej Gerulaty v Rusovciach ZDARMA. Môžu si tiež kúpiť originálne tričká s motívom jubilejnej pečiatky X. ročníka LIMES DAY.
Cyklistická trasa: Museum Carnuntinum, Rímsky vojenský amfiteáter, Petronell-Carnuntum - Rímske mesto, Civilný amfiteáter, Pohanská brána, Antická Gerulata v Rusovciach.
Odchod cyklistov je 15.6.2024 o 9.00 spod mosta Lanfranconi z petržalskej strany.

Vstup voľný

Sobota 15. júna de 09:00 à 17:00

Verejnosť

Výlet so sprievodcom

LIMES DAY / SPLAV
X. Ročník LIMES DAY prichádza s jedinečnou ponukou splavu po hranici Rímskej ríše, po rieke Dunaj. Neopakovateľné popoludnie sa uskutoční v spolupráci s Vodáckym centrom. V sprievode skúsených inštruktorov zvládne splav Dunaja z Bad Deutsch-Altenburgu do Karloveskej zátoky ktokoľvek.
Splav bude štartovať o 14.00 z Bad Deutsch-Altenburgu (stĺp Marka Aurélia) a potrvá približne 2 hodiny.

30.00 €, Il existe des tarifs réduits

Sobota 15. júna de 14:00 à 16:30

Verejnosť

Košický, Košice I, Košice

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Námestie Maratónu mieru 2, Košice

https://www.vsmuzeum.sk/

Východoslovenské múzeum v Košiciach si vás dovoľuje pozvať na výstavu s názvom “POKLADY ARCHEOLÓGOV V PRÚDE ČASU“. Výstava predstavuje to najvzácnejšie z archeologických zbierok nášho múzea a zároveň ponúka možnosť prezentovať sa mladým remeselníkom zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch. Študentmi vyrobené repliky významných archeologických nálezov zo Slovenska umocňujú vizuálny zážitok z vystavených archeologických originálov. Návštevník uvidí krásu umeleckého remesla, ktorú od praveku vytvára človek a dodnes je ňou zároveň očarený i inšpirovaný. Výstavou vás bude sprevádzať digitálny audio sprievodca od spoločnosti SmartGuide, ktorý návštevníkovi navyše prezradí rôzne zaujímavosti k vystaveným exponátom. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prehliadka

Komentovaná prehliadka
Komentovaná prehliadka – výstavou vás prevedie archeológ múzea

3.00 €, Il existe des tarifs réduits

piatok 14. júna de 10:00 à 11:00 (Komentovaná prehliadka)

školáci, Rodina, Verejnosť, školy

Prehliadka

Komentovaná prehliadka
Komentovaná prehliadka – výstavou vás prevedie archeológ múzea

3.00 €, Il existe des tarifs réduits

Sobota 15. júna de 10:00 à 11:00 (Komentovaná prehliadka)

školáci, Rodina, Dospelí

Workshop

Tvorivé dielne pre deti na tému archeológia
Rodinný program s Múzejkou

3.00 €, Il existe des tarifs réduits

Sobota 15. júna de 10:00 à 16:00 (Tvorivé dielne)

Rodina

Košický, Michalovce, Michalovce

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Kostolné námestie č.1,
071 01 Michalovce

https://www.zemplinskemuzeum.sk/

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30. rokoch 19. storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu.

Prednáška

Najnovšie výsledky archeologického výskumu na Zemplíne
Archeologický seminár, na ktorom budú odborníci z rôznych inštitúcií návštevníkom prezentovať výsledky najnovších archeologických výskumov na Zemplíne.

Program:
• Mgr. Rastislav Hreha, PhD.: Archeologické lokality na trase plynovodu EUSTREAM
• Dr. Paweł Jarosz/PhDr. Eva Horváthová, PhD./Mgr. Marcin M. Przybyła/dr hab. Anita Szczepanek, prof. PAN: Praveké mohylové násypy v kultúrnej krajine Východoslovenskej roviny. Aktuálny stav výskumu.
• Mgr. Mária Kundrátová: Vzácne prilby z Trhovišťa
• Mgr. Štefan Oľšav, PhD.: Najstaršie plavidlá na Slovensku a Zemplíne
• Mgr. Kamil Švaňa, PhD.: Záchranný výskum v centre Michaloviec
• PhDr. Lýdia Gačková: Odkrývaná nížina

Vstup voľný

piatok 14. júna de 10:00 à 14:00

Verejnosť

Nitriansky, Nitra, Nitra, Zobor, Nitrianske Hrnčiarovce

Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov

Zoborský kláštor (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada), hradisko na Zobore, hrádok a mohylník v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Turistickým informačným centrom Nitra a OZ Hradisko Zobor pripravili komentovanú prechádzku s archeológom po Zoborských vrchoch.

Zoborské vrchy sú juhozápadným výbežkom pohoria Tribeč. Tiahnu sa od Kostola sv. Michala v Dražovciach po údolie potoka Hunták v Žiranoch. Zoborské vrchy sú výnimočné výskytom mnohých vzácnych a suchomilných rastlín a živočíchov, ale aj geologických a geomorfologických zvláštností, archeologickými pamiatkami a v neposlednom rade krásnymi výhľadmi a krajinnými scenériami.

Výlet so sprievodcom

Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov
Východiskovým bodom bude Zoborský kláštor (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada), odkiaľ bude nasledovať komentovaná prechádzka na hradisko z neskorej doby bronzovej na Zobore a na hrádok a mohylník v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Počas prechádzky sa dozviete najnovšie informácie o archeologických pamiatkach, diaľkovom prieskume zeme a o zaniknutej krajine Zoborských vrchov.

Sprevádzať Vás bude archeológ Peter Bisták.

Podujatie pripravil Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Turistickým informačným centrom Nitra a OZ Hradisko Zobor.

Vstup voľný

Nedeľa 16. júna de 10:00 à 15:00

Verejnosť

Prešovský, Kežmarok, Kežmarok

Názov múzea, archeologickej lokality, stavby, kde prebieha výskum a pod.

Hradné námestie 42, Kežmarok

www.kezmarok.com

Múzeum v Kežmarku sídli v pôvodne gotickom Kežmarskom hrade z 15. storočia, prestavanom neskôr na honosné renesančné sídlo. Nachádza sa v malebnom historickom meste Kežmarok ležiacom pod Vysokými Tatrami. Okrem stálych expozícií predstavujúcich históriu hradu a mesta, ponúka múzeum aj rôzne aktivity pre školy a širokú verejnosť. Patrí k nim ponuka vzdelávacích aktivít pre školy k rôznym témam regionálnej histórie, tvorivé dielne viazané k zvykom počas výročných sviatkov, odborné prednášky a moderované prehliadky počas noci múzeí a ďalších podujatí. Múzeum organizuje aj koncerty, či obľúbené nočné divadelné predstavenia v priestoroch hradu a na jeho nádvorí. K tradičnému programu pripája múzeum už štvrtý rok aj aktivity organizované v rámci Európskych dní archeológie.

Návštevy školských skupín

Hravo archeológom
Interaktívne podujatie určené pre žiakov ZŠ, predstavujúce hravou formou prácu archeológa a archeologické nálezy. Tento rok pôjdeme trochu hlbšie do histórie, zoznámime sa aj so skamenelinami – pamiatkami na dávno vyhynuté organizmy. Nazrieme však aj do života pravekých lovcov mamutov a budeme spolu putovať ďalej cestou pravekom. Je možné dotýkať sa, hrať sa a bude sa aj súťažiť! Súčasťou podujatia je aj netradičná interaktívna výstava. Aktivity sú realizované aj v bežne nedostupných priestoroch Kežmarského hradu.

Vstup voľný

piatok 14. júna de 09:00 à 16:00

školáci, školy

Scolaire :

Elémentaire

Pre vopred nahlásené skupiny detí na tel. č. +421917654113 alebo na archeolog@kezmarok.com. Odporúčaný počet detí v skupine 20 - 25. Väčšie skupiny je možné rozdeliť, program môže prebiehať nezávisle pre 2 skupiny súčasne.

Prezentácia

Mestské hradby v Kežmarku a Podolínci
Prezentácia na webstránke a sociálnych sieťach múzea je venovaná téme mestského opevnenia Kežmarku a Podolínca. Kým mestské hradby v Kežmarku sú známejšie o opevnení Podolínca sa hovorí menej. Prostredníctvom historických zobrazení a opisov ponúkne výstava pohľad na podobu a vývoj opevnení oboch miest, s odkazom aj na archeologické výskumy, ktoré na týchto opevneniach realizovalo Múzeum v Kežmarku. Všeobecne sa dotýka aj spôsobu organizácie obrany stredovekých miest, ako aj výzbroje a výstroje pri tom využívanej. Prezentácia je pozvánkou na výstavu, ktorá bude sprístupnená na Kežmarskom hrade v mesiaci august.

Vstup voľný

Nedeľa 16. júna de 09:00 à 23:59 Sobota 15. júna de 09:00 à 23:59

Verejnosť

Prístupnosť

Sluchové postihnutie

Trenčiansky, Bánovce nad Bebravou, Uhrovské Podhradie

Hrad Uhrovec

Hrad Uhrovec, Uhrovské Podhradie

Archeologický výskum na NKP hrad Uhrovec sa realizuje v súvislosti s obnovou ruiny metódou konzervácie od roku 2002. Vďaka dlhodobému odbornému a citlivému prístupu sa stal hrad Uhrovec nielen obľúbeným miestom návštevníkov, ale aj príkladom kvalitnej pamiatkovej obnovy s dôrazom na autentické zachovanie pamiatkovej hodnoty hradnej ruiny a jej genia loci. Svedčia o tom aj získané ocenenia (Cena verejnosti v súťaží CE ZA AR 2021, Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2022).

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s OZ Hrad Uhrovec pripravili komentované prehliadky, na ktorých sa návštevníci dozvedia nielen o hrade, ale aj o archeologickom výskume na ňom. Na hrade bude možné tiež vidieť dobrovoľníkov, organizovaných OZ Hrad Uhrovec, pri konzervačných prácach.

Akcia je určená pre širokú verejnosť.

Prehliadka

Archeológia hradu Uhrovec – dokážete vidieť minulosť?
Formou komentovaných prehliadok pamiatkari a realizátori archeologických výskumov návštevníkov:
• zoznámia s archeológiou hradu,
• naučia všímať si, rozoznávať a dávať do súvislosti rôzne typy vrstiev a nálezových situácií,
• vysvetlia, ako chrániť cenné archeologické vrstvy,
• predvedú, ako z archeologických situácií prečítať informácie o dramatických minulých udalostiach,
• výklad bude doplnený prezentáciou najzaujímavejších archeologických nálezov (keramika, kachlice, kovové nálezy, militáriá, vreckové slnečné hodinky) – formou fotodokumentácie, ako aj ukážkou výberu originálov hnuteľných archeologických nálezov.

Akcia je určená pre širokú verejnosť.

Na hrade bude možné tiež vidieť dobrovoľníkov, organizovaných OZ Hrad Uhrovec, pri konzervačných prácach (murovanie, škárovanie, úprava koruny murív).

Prehliadka začína vždy pri cisterne na nádvorí horného hradu.

Prehliadka hradu s výkladom archeológov a pamiatkarov:
• piatok 14. 6. 2024 o 17:00
• sobota 15. 6. 2024 o 11:00, 14:00 a 16:00
• nedeľa 16. 6. 2024 o 11:00

Vstup voľný

piatok 14. júna de 17:00 à 18:30 Sobota 15. júna de 11:00 à 12:30 Sobota 15. júna de 14:00 à 15:30 Sobota 15. júna de 16:00 à 17:30 Nedeľa 16. júna de 11:00 à 12:30

Verejnosť

Žilinský, Liptovský Mikuláš, Ploštín

Rohačka

Spojovacia cesta, Ploštín, 03101

Hradisko Rohačka sa nachádza na vrchole rovnomenného kopca Rohačka južne od mesta Liptovský Mikuláš, medzi obcami Ploštín a Iľanovo. Archeologické nálezisko je národnou kultúrnou pamiatkou.
Vychádzku organizuje Liptovské múzeum.

Výlet so sprievodcom

Po stopách predkov s Liptovským múzeom.
Spoznajte minulosť Liptova prostredníctvom vychádzky na archeologické nálezisko Rohačka, ktoré bolo osídlené už v dobe bronzovej.

Kto boli obyvatelia Rohačky? Prečo bola ich domovom práve Rohačka, kam sa podeli a čo nám po sebe zanechali?

Zodpovie sprievodca vychádzky, archeologička Liptovského múzea Simona Sliacka.

Organizovaná vychádzka sa uskutoční dňa 15. 6. 2024 so zrazom na Spojovacej ceste pod kopcom Rohačka o 14:00. V prípade zlého počasia sa vychádzka nebude realizovať. Účastníkov žiadame voliť vhodnú obuv.

Predpokladané trvanie vychádzky 2 hodiny.

Vstup voľný

Sobota 15. júna de 14:00 à 16:00

Rodina, Dospelí, Verejnosť

Žilinský, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 121/4, 031 01, Liptovský Mikuláš

www.smopaj.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je špecializované múzeum so zameraním na speleológiu, prírodu a jej ochranu. Sídli v centre mesta Liptovský Mikuláš, v historickej budove, ktorá bola postavená v polovici 18. storočia ako jezuitský kláštor. V rámci tohtoročných Európskych dní archeológie ponúkame pre žiakov základných škôl workshop zameraný na zoznámenie sa s prácou archeológa, spojený s komentovanou prehliadkou výstavy.

Návštevy školských skupín

Deň s archeológom
Vyskúšajte si mletie obilia na zrnotierke či výrobu nádobky „pravekým spôsobom“.
Objavte vlastný archeologický nález v našom paleopieskovisku.
Súčasťou podujatia je komentovaná prehliadka výstavy „Nové poklady zo starého Liptova“ o najnovších archeologických objavoch na Liptove. Dozviete sa, kto vyrábal falošné mince v jaskyni, ako vyzerá poklad bronzových šperkov, na čo sa používali veľké hlinené nádoby a veľa ďalších zaujímavostí.

2.00 €, Il existe des tarifs réduits

piatok 14. júna de 09:00 à 14:30

školy

Scolaire :

Elémentaire

Prístupnosť

Problémy s pohyblivosťou / invalidný vozík

-->